فکتورینگ نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود

1398 مهر 23 سه شنبه

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی با تاکید بر ضرورت حمایت از روش‌های تامین مالی نوین، گفت: فکتورینگ مسیری برای کوتاه شدن زنجیره تامین مالی بوده که نباید با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به گران شدن این هزینه‌ها دامن بزنیم.