ضرورت اتخاذ معافیت‌های مالیاتی در حوزه فکتورینگ

1398 مهر 23 سه شنبه

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت حمایت از شیوه‌های تامین مالی تولید تاکید کرد و گفت: معافیت‌های مالیاتی در حوزه فکتورینگ باید لحاظ شود.